Drobečková navigace

Titulní strana || Lidé

Vedoucí Ústavu

David Kosař

David Kosař

David Kosař absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Masarykově univerzitě, dále získal titul LL.M. v oblasti lidských práv na Středoevropské univerzitě a titul J.S.D na New York University School of Law. V minulosti působil jako asistent soudce a místopředsedy Nejvyššího správního soudu a jako asistent soudkyně Ústavního soudu. V roce 2016 získal jako první český právník prestižní grant Evropské výzkumné rady na studium fungování soudcovské samosprávy (“JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government:Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect”, 2016-2021). Jeho nejvýznamnější publikací je monografie „Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies” (CUP, 2016). David publikoval v American Journal of International Law, European Journal of International Law, International Journal of Constitutional Law, European Constitutional Law Review, Hague Journal of the Rule of Law, German Law Journal a International Journal of Refugee Law. Je také členem několika učených společností (ASIL, ESIL, LSA, ICON-S, ECPR) a inaugurovaným spolupředsedou středo a východoevropské sekce ICON-S (2018-2021). Davidovi výzkumné zájmy zahrnují ústavní teorii, srovnávací právo veřejné, otázky soudnictví, mezinárodní právo lidských prav, uprchlické právo a tranzitní spravedlnost.

Samostatní vědečtí pracovníci

Hubert Smekal

Hubert Smekal

Hubert Smekal absolvoval doktorské studium v oboru Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde momentálně působí jako odborný asistent. V letech 2010 až 2011 byl držitelem Fulbright-Masarykova stipendia v Centru pro studium práva a společnosti na Kalifornské univerzitě v Berkley. Spoluzaložil Centrum pro lidská práva a demokratizaci a je členem Rady vlády pro lidská práva. Ve své akademické činnosti se věnuje oblasti lidských práv, politické roli Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva a judicializaci (mezinárodní) politiky. Jeho články byly publikovány v European Constitutional Law Review, Netherlands Quarterly of Human Rights a Journal of Mixed Methods Research. Je autorem dvou publikací věnujících se oblasti lidských práv, spoluredigoval pět svazků a publikoval množství kapitol a článků v recenzovaných časopisech.

Samuel Spáč

Samuel Spáč

Samuel Spáč získal titul Ph.D. na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2013 získal magisterský titul z politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti, přičemž byl oceněn za nejlepší diplomovou práci za výzkum soudcovské nezávislosti v České republice a na Slovensku. V roce 2016 působil jako hostující postgraduální vědecký pracovník na University of East Anglia v Norwichu (Spojené království). Od roku 2013 do roku 2016 pracoval jako projektový koordinátor a analytik pro protikorupční neziskovou organizaci Transparency International Slovensko. Zaměřoval se především na problematiku soudnictví, státem vlastněné korporace a místní samosprávu. Samuel se ve svém výzkumu věnuje institucím spojeným se soudcovskou nezávislostí, výkonnosti soudních systémů a genderové problematice.

Katarína Šipulová

Katarína Šipulová

Katarína Šipulová získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Její hlavní oblastí zájmu je téma soudnictví v tranzicích a demokratizace států střední a východní Evropy. Katarína působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu, dále byla členkou několika výzkumných projektů věnujících se oblasti lidských práv či mezinárodnímu právu a jeho vlivům na vnitrostátní právní řád. V současnosti pracuje na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty, Masarykové univerzity. Od roku 2009 je členkou Centra pro lidská práva a demokratizaci a od roku 2017 Výboru pro základní práva a diskriminaci Rady vlády pro lidská práva. V letech 2011-2017 se podílela na projektu Nejvyššího soudu zabývajícího se aplikací práva EU českými obecnými soudy.

Nino Tsereteli

Nino Tsereteli

Nino Tsereteli získala doktorát z práva na Univerzitě v Oslu (Norsko), kde v rámci PluriCourts, Centra pro studium legitimních rolí soudnictví v globálním řádu, působila jako výzkumný pracovník (2012 - 2015). Má také titul LL.M. z mezinárodního práva veřejného z Leidenské univerzity (Nizozemí), titul LL.M. ze srovnávacího ústavního práva ze Středoevropské univerzity v Budapešti (Maďarsko) a titul LL.B. ze Státní univerzity v Tbilisi (Gruzie). Pracovala jako právní poradce pro gruzínské Ministerstvo spravedlnosti a jako zástupce vedoucího Oddělení pro zastupování státu před mezinárodními soudy (2009-2011).

Bríd Ní Ghráinne

Bríd Ní Ghráinne

Bríd Ní Ghráinne získala titul Ph.D. na Oxfordské univerzitě; LL.M. cum laude na Univerzitě v Leidenu; a Bc.na Irské národní univerzitě v Galway. Úspěšně absolvovala také kurz právní francouzštiny pořádaný Irskou společností pro právo a kurz právní irštiny na Irské národní univerzitě. Bríd v současnosti pracuje na projektu “Safe Zones in International Law” (Bezpečné zóny v mezinárodním právu), který je zaměřen na zkoumaní lidských práv a humanitárního a uprchlického práva v kontextu zřizovaní bezpečných zón v ozbrojených konfliktech. Přednáší na téma vnitřního přesídlení na Londýnské univerzitě, a je ad hoc konzultantkou ve společnosti GSDM (Global Security and Disaster Management). Její předešlé práce byly publikovány v akademických časopisech, například v International Journal of Refugee Law, Legal Studies nebo v Irish Yearbook of International Law.

V letech 2014-2018 přednášela Bríd v kurzu Nucená migrace a mezinárodní právo veřejné na Sheffieldské univerzitě. Byla jmenovaná členkou expertní pracovní skupiny Rady Evropy zabývající se vnitřně přesídlenými osobami a také poskytovala konzultační služby pro Greenpeace a Oxford Analytica. Před zahájením doktorského studia zastávala Bríd pozice na irském ministerstvu zahraničních věcí a u Mezinárodního trestního tribunálu OSN pro bývalou Jugoslávii.

Madalina Moraru

Madalina Moraru

Madalina Moraru získala doktorát na Evropském univerzitním institutu (European University Institute, EUI) ve Florencii na základě práce „Ochrana nezastoupených občanů EU ve třetích zemích:prolínání rolí EU a jejích členských států“. Právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity v Bukurešti, získala titul LL.M. magna cum laude na Univerzitě v Durhamu v oboru Evropské právo, a titul LL.M. v oboru Mezinárodní právo veřejné na EUI.

Předtím než se Madalina stala členkou Ústavu pro otázky soudnictví, působila jako výzkumný pracovník Centra pro soudní spolupráci na EUI, kde také získala a koordinovala čtyři výzkumné granty Evropské komise. Ze strany Evropského parlamentu a Komise byla požádaná o realizaci studií o právu na stejnou ochranu v zahraničí. V minulosti byla členkou kabinetu poslance EP, Renate Webera, kde zastávala funkci výzkumného asistenta, a pracovala také jako právní poradce pro Rumunskou národní radu pro uprchlíky. Madalina zorganizovala několik konferencí zaměřených na různé aspekty práva EU, publikovala články v několika časopisech a kapitoly v editovaných knihách. Její výzkumné zájmy zahrnují právo a politiku vnějších vztahů EU, konzulární a diplomatické právo, základní práva, soudní spolupráci, oblast azylu a imigrace a občanství EU.

Ondřej Kadlec

Ondřej Kadlec

Ondřej Kadlec absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2013, s vyznamenáním), kde v květnu 2019 obhájil i disertační práci sepsanou pod vedením Zdeňka Kühna (práce se zabývala Rolí velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu v rozhodování českých vrcholných soudů a vyjde v prosinci 2019 v nakladatelství Wolters Kluwer). V letech 2016 a 2017 na téže škole vedl seminář teorie práva. Během studia a ihned po něm strávil Ondřej celkem dva roky na floridské Nova Southeastern University, kde získal titul J.D. (2014, s vyznamenáním). V současnosti Ondřej kromě práce na JUSTINu studuje doktorát na Oxfordské Universitě pod vedením Doroty Leczykiewicz. Jeho výzkum se týká role velkých senátů na kontinentálních vrcholných soudech. Konkrétně analyzuje činnost velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a velkého senátu Soudního dvora Evropské unie. Tento výzkum navazuje na předchozí magisterskou práci týkající se ESLP, kterou Ondřej v lednu 2019 na Oxfordské univerzitě obhájil s vyznamenáním (práci vedla Alison Young). Od června 2014 do ledna 2019 (s roční pauzou od léta 2017) Ondřej pracoval jako asistent soudkyně Marie Žiškové na Nejvyšší správním soudu. V březnu 2019 složil justiční zkoušky. Ondřej se ve svém výzkumu zajímá především o právní argumentaci, roli judikatury v ní, právní filosofii a o obecné otázky interpretace a aplikace práva.

Ladislav Vyhnánek

Ladislav Vyhnánek

Ladislav Vyhnánek je odborným asistentem na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a na částečný úvazek pracuje jako asistent soudce Ústavního soudu. Ladislav má právnické tituly z Masarykovy univerzity (Mgr., JUDr., Ph.D.) a z New York University (LL.M.). Ve svém výzkumu se mimo jiné věnuje ústavnímu právu a lidským právům, přičemž se zaměřuje na roli a fungování ústavních soudů v ústavních demokraciích. Ve svých nedávných publikacích se Ladislav zabýval množstvím otázek spojených se soudním přezkumem regulací v oblasti sociálních práv ze strany ústavních soudů, jmenováním ústavních soudců a pozicemi českého Ústavního soudu k judikatuře ESLP, EU a české ústavní identitě.

Marína Urbániková

Marína Urbániková

Marína Urbániková absolvovala doktorské studium sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svém výzkumu se zabývá důvěrou veřejnosti v soudnictví a jeho percepcí ze strany různých aktérů z oblasti práva, sociologie a advokacie. Marína také působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, kde vyučuje zejména kurzy zaměřené na metody a techniky výzkumu. K jejím výzkumným zájmům patří témata jako například profesionalizace novinářů, žurnalistické vzdělávání, kultura žurnalistiky, mediální pokrytí voleb, objektivita médií, důvěra v média a novináře a reprezentace zranitelných sociálních skupin v médiích. Marína je také vedoucí výzkumného oddělení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje výzkumu, který se týká fungování státní správy a problematiky diskriminace.

Vědečtí pracovníci

Adam Blisa

Adam Blisa

Adam Blisa absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu na Katedře ústavního práva a politologie. Mimo jeho působení na Ústavu pro otázky soudnictví je asistentem soudce Nejvyššího správního soudu.

Tereza Papoušková

Tereza Papoušková

Tereza Papoušková získala magisterský titul z práva na Právnické fakultě a magisterský titul z mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 je studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V minulosti pracovala jako asistentka ústavní soudkyně a byla členkou Národního preventivního mechanismu založeného na základě Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení. Ve svém výzkumu se věnuje především roli advokátů v řízení před soudy, ústavním soudům a problematice nositele/nositelů základních práv.

Jan Petrov

Jan Petrov

Jan Petrov studoval právo, politologii a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Od roku 2014 je studentem doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017-18 jako Hauser Global Scholar studoval program Mezinárodní právní studia na New York University School of Law, kde získal titul LL.M. V minulosti také pracoval jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Ve svém výzkumu se Jan věnuje především ústavním a mezinárodním soudům. Konkrétně se zabývá problematikou judicializace politiky, vnitrostátní soudní aplikací mezinárodního práva lidských práv, efektivitou ESLP a otázkami populismu a dělby moci. Na tato témata publikoval v European Constitutional Law Review, European Journal of International Law, East European Politics and Societies či Heidelberg Journal of International Law.

Administrátor projektů

Lukáš Hamřík

Lukáš Hamřík

Lukáš Hamřík získal magisterský titul v oboru Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, kde pokračuje v doktorském studiu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Ve svém doktorském výzkumu se Lukáš zaměřuje na personalizaci politiky na úrovni EU.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016