Drobečková navigace

Titulní strana || JUDI-ARCH > O projektu

Grant č. 678375 JUDI-ARCH H2020 ERC-2015-STG

Celý název: Vzestup soudcovské samosprávy: měnění architektury dělby moci bez architekta

Hlavní výzkumník: David Kosař

Financováno: Evropskou výzkumnou radou (ERC Starting Grant)

Doba trvání v měsících: 60

Očekávané výstupy: 2 knihy (obě v CUP nebo OUP), 2 souhrnné zprávy, 14 článků (v časopisech s vysokým IF)

Projekt JUDI-ARCH je financován z rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 678375.

                                                                                                              

 

Mnoho evropských států přeneslo rozhodovací pravomoci týkající se správy soudů a profesního postupu soudců z politických orgánů na zvláštní orgány, v nichž soudci mají většinový hlas. Soudní rady a další orgány soudcovské samosprávy se rozšířily obzvláště rychle v průběhu přístupového procesu do Evropské unie (EU). Důsledky založení těchto orgánů nejsou nicméně dosud plně pochopeny, jelikož tradiční popisné a normativní bádání je není schopno zachytit.

Projekt JUDI-ARCH tento nedostatek napravuje a zabývá se důsledky tohoto jevu v "nových" stejně jako i ve "starých" členských státech EU. Hlavní výzkumná otázka projektu JUDI-ARCH je: jak vzestup soudcovské samosprávy změnil koncept dělby moci? Konkrétněji pak projekt JUDI-ARCH sleduje tři vzájemně propojené výzkumné cíle. Prvním z nich je posoudit dopad soudcovské samosprávy na důvěry veřejnosti v soudnictví a na nezávislost, zodpovědnost, transparentnost a legitimitu soudnictví v rámci 14 evropských států a dále dvou evropských nadnárodních soudů. Druhým cílem je zjistit, jaký dopad měla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a Soudního dvora Evropské unie (SDEU) na vnitrostátní podobu soudnictví a jak vnitrostátní podoba soudnictví naopak ovlivnila výběr soudců ESLP a SDEU. Třetím, zastřešujícím cílem je analyzovat dopad soudcovské samosprávy na kocept dělby moci.

Významnou inovací v rámci našeho přístupu je integrace srovnávacího právního pohledu s přístupy běžnými v politologii a sociologii. Provádíme hloubkové konceptuální, kvalitativní a kvantitativní případové studie o dopadu různých modelů soudcovské samosprávy jak v "nových", tak i ve "starých" členských státech EU, včetně longitudinálních kvantitativních analýz užití mechanismů soudcovské nezávislosti a zodpovědnosti před a po vytvoření orgánu soudcovské samosprávy a hloubkových elitních rozhovorů.

 

Přehled projektu JUDI-ARCH: WP1 (první pracovní balíček) se zaměřuje na koncept soudcovské samosprávy a jeho doba na ústavní právo. Jeho výstupy budou především použity jako vstupy pro WP2 (kvalitativní socio-právní analýza) a WP3 (longitudinální kvantitativní analýza). WP1 je propojen s WP4 za účelem získání detailního porozumění jednotlivým výzkumným cílům. Jak WP2, tak i WP3 jsou založeny na empirickém výzkumu, který užívá inovativní metody k dosažení relevantních výzkumných cílů. Data generovaná v rámci WP2 a WP3 musí následně komunikovat s WP4, jehož cílem je formulování nové teorie dělby moci.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016